Preventivní program naší školy je v souladu s dokumentem Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vpůsobnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2013 – 2018. Vychází zplatné legislativy a dalších školských dokumentů ktéto problematice.

Ve školním roce 2016/2017 jsou preventivní aktivity jednak integrovány do různých předmětů – výchova kobčanství, výchova ke zdraví, přírodopis, český jazyk, zeměpis,
a jednak jsou aktivity směřovány do třídnických hodin vrámci práce se třídou. Při konkrétní realizaci využíváme programy zaměřené na budování pozitivního klimatu třídy, aktivity, které nabízí Člověk vtísni prostřednictvím projektu „Jeden svět na školách“, využíváme informace časopisu “Prevence“, adiktologické společnosti a programu Odyssea.

Určitě dále budeme spolupracovat na preventivních aktivitách sPPP Louny.

Pro 6. A 7. třídu je pod vedením PPP Louny připraven program „Třída jak má být“ a 8. třídy navážou na minulé školní roky.

I vletošním školním roce bude stěžejním programem třídnických hodin podpora zdravých vztahů mezi vrstevníky.

Součástí preventivního programu je i program proti šikanování, který je zpracován dle nového metodického pokynu č.j. MSMT – 22294/2013 – 1 „Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy křešení šikanování ve školách a školských zařízeních.

Program prevence je cílově zaměřen na jednotlivé skupiny – žáci, učitelé, rodiče.
Pro cílovou skupinu žáci je dále vnitřně rozpracován podle odpovídajícího věku žáků.

Preventivní program je zaměřen především na zdravý životní styl, prevenci šikany, agresivity, záškoláctví, podporu tolerance.

Celý plán ke stažení zde.