Činnost metodika prevence

Poradenské činnosti

1)Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího

chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,

případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními

učiteli).

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností

rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování

úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve

škole.

3) Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace

poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými

školskými zařízeními.

4) Je k dispozici žákům, ostatním vyučujícím, po domluvě je k dispozici rodičům žáků.

Metodické a koordinační činnosti

1)Koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

2) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních

prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu

je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a

etnické odlišnosti.

3) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v

kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních

aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými,

terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v

oblasti prevence sociálně patologických jevů.

4) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a

následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a

zajišťování těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

7) Školní metodik prevence je k dispozici žákům, ostatním vyučujícím, po domluvě je k

dispozici rodičům žáků.

8) Organizuje ve spolupráci s výchovnou poradkyní výchovné a preventivní akce pro

žáky.

Informační činnosti

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně

patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické

primární prevence pedagogům školy.

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných

informací a zkušeností.

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast

prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné

péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální

péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další

zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).

4) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního

metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.