Plán výchovného poradenství na školní rok 2016/2017

 

Zajistí
Září Schůzka s rodiči žáků 9. tříd – prvotní informace o výběru střední školy informace o SVP/SPU Účast na třídní schůzce.

VP

Kontrola školních schopností u žáků, kteří nastoupili po odkladu školní docházky zda došlo k nápravě poruchy, vady, školní zralosti TU – 1. tříd

VP

Kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP Platnost vyšetření, zpracování IVP podle staré vyhlášky, zpracování podpůrných opatření podle nové vyhlášky

Zpracovat aktuální přehled žáků zohledňovaných – poslat do PC a průběžně aktualizovat

VP
Informace vyučujícím o nových žácích Seznámit s vhodnými způsoby práce se žáky s SPU, viz. zasílaný přehled ZŘ – VP
 
Pedagogická porada
 • Shrnutí VP za minulý školní rok
 • přehled všech vyšetřených za minulý školní rok a aktuální seznam zohledněných a integrovaných žáků
 • vedení třídnických hodin
 • spolupráce se soc. odborem, PPP
 • Seznámit se s metodikou pro řešení výchovných problémů žáků, individuální výchovný plán, metodické pokyny k rizikovému chování žáků
 • Příloha č. 1 zavěšena ve sborovně školy
 • konání výchovných komisí
 • zadání vypracování návrhu třídnických hodin
 • konzultační hodiny VP/MP
 • spolupráce s PPP v oblasti společného vzdělávání
 • elektronická komunikacee
VP – ZŘ

 

Ř

 

 

 

 

 

 

 

MP

Evidence žáků Aktualizovat seznam žáků se SVP/SPU a integracemi, spolupracovat s P. Benešem, zápis do evidence VP
Inkluzivní vzdělávání Spolupráce s PPP VP

(TU, vyučující předmětů)

Preventivní program Plán – vypracováno na školní rok 2016/2017 MP/ konzultováno s metodikem PPP Louny
Informace vyučujícím o problematických žácích Důraz na včasné omlouvání, dodržování 3 dnů na omluvení žáka z výuky, pozor na často se objevující tzv. rodinné důvody

Vedení přehledů zameškaných hodin problémových žáků.

MP, TU s rodiči proberou na třídních schůzkách

Podpis v ŽK

Účast na schůzce VP na úřadu práce ohledně volby povolání 19. 10. pondělí ve 13. 00 VP
Říjen
Příprava podkladů pro statistické hlášení (integrovaní žáci) VP
Volba povolání Aktualizace webu „výchovný poradce“

Zjistit případný zájem o školy s talentovými zkouškami

Obeslání zástupců středních škol o zaslání propagačních materiálů, případně o nábor přímo v hodinách žáků 9. třídy

VP
Vedení dokumentace Řešení případů, spolupráce se sociálním odborem MP
Prevence záškoláctví Kontrola docházky do školy u problémových žáků, případně nových problémových žáků MP, TU
Žáci v evidenci odboru sociální péče Vzhledem k soc. patologickým jevům MP, VP
Listopad Návrhy na dodatečné odklady šk. docházky TU 1. tříd
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí Informace vyučujícím o nových vyšetřeních v PPP VP – ZŘ
Rozbor podkladových listů – aktuální řešení Sledování problémových žáků, případná jedná se zákonnými zástupci VP, MP

čtvrtletně, po každé pedagogické radě

Prevence záškoláctví Kontrola absence žáků MP, TU
Talentové zkoušky Přijímací řízení Bude upřesněno, jakmile vyjdou všechny informace, ostatní na webu školy – do 31. října vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou VP, TU
Prosinec Návrhy na vyšetření žáků Pro účely zařazení do vyrovnávacích a specializovaných tříd TU, VP – ZŘ
Žáci v evidenci odboru sociální péče Kontakt s odborem sociální péče VP, MP
Prospěch žáků Informovat rodiče žáků o mimořádném zhoršení prospěchu, chování žáků TU
Přijímací řízení Odevzdání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou
Leden Pedagogická rada za 1. pololetí Informace vyučujícím o nových vyšetřeních v PPP VP – ZŘ
Přijímací řízení Viz. časový harmonogram školního roku 2016/2017, talentové zkoušky, gymnázia se sportovní přípravou
Únor Evidence žáků s odkladem školní docházky
Přijímací řízení První únorový týden žáci odevzdají přihlášku vyplněnou s názvy středních škol tak, aby mohla být všem žákům školy vygenerována oficiální přihláška na střední školy
Integrovaní žáci Kontrola plnění individuálních plánů

 

VP

 

Březen
Příprava na první třídu Zahájení činnosti
Přijímací řízení Zákonní zástupci odesílají přihlášky ke studiu na střední škole do 1. března musí být na střední škole VP, ŘŠ
Zápisový lístek Předání zápisových lístků ZZ, evidence zápisových lístků – využití Dm software
Duben Kontrola vyšetření v PPP Zda byla provedena požadovaná vyšetření VP
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí Informace vyučujícím o nových vyšetřeních v PPP VP – ZŘ
Přijímací řízení Pomoc rodičům při odvolacím řízení

Zpracovat přehled o přijetí na střední školy

VP
Prospěch žáků Informovat rodiče žáků o mimořádném zhoršení prospěchu TU
Květen Prevence záškoláctví Kontrola absence a způsobu omlouvání rodiči TU, MP
Červen Výroční zpráva Příprava podkladů, údaje o přijímacím řízení, rozbor úspěšnosti TU, VP, ZŘ
Pedagogická rada za 2. pololetí Informace vyučujícím o nových vyšetřeních v PPP VP – ZŘ
Preventivní program Vyhodnocení MP
Konečné výsledky přijímacího řízení po prázdninách Údaje pro účely výroční zprávy VP předá Ř

 

Ke stažení zde.

Zpracovala: Mgr. Lenka Cvešprová                           na vědomí: Mgr. Věra Benešová, ŘŠ